Thanh Phong

Thịnh thế thanh phong

Category Archives: Thất Ngũ Kỳ Án Lục

Thất Ngũ Kỳ Án Lục – Đệ tam án – Chương 16

Thất Ngũ Kỳ Án Lục

Tác giả: Nhĩ Nhã

Edit : Thanh

Beta : Phong

Đệ tam án – Phượng Hoàng kỳ án – Chương 16 – Ước định

Read more of this post

Advertisements

Thất Ngũ Kỳ Án Lục – Đệ tam án – Chương 15

Thất Ngũ Kỳ Án Lục

Tác giả: Nhĩ Nhã

Edit : Thanh

Beta : Phong

Đệ tam án – Phượng Hoàng kỳ án – Nghĩ cách cứu viện 

Read more of this post

Thất Ngũ Kỳ Án Lục – Đệ tam án – Chương 14

Thất Ngũ Kỳ Án Lục

Tác giả: Nhĩ Nhã

Edit : Thanh

Beta : Phong

Đệ tam án – Phượng Hoàng kỳ án – Dương đông kích tây

Read more of this post

Thất Ngũ Kỳ Án Lục – Đệ tam án – Chương 13

Thất Ngũ Kỳ Án Lục

Tác giả: Nhĩ Nhã

Edit : Thanh

Beta : Phong

Đệ tam án – Phượng Hoàng kỳ án –  Trọng sinh

Read more of this post

Thất Ngũ Kỳ Án Lục – Đệ tam án – Chương 12

Thất Ngũ Kỳ Án Lục

Tác giả: Nhĩ Nhã

Edit : Thanh

Beta : Phong

Đệ tam án – Phượng Hoàng kỳ án – Chương 12 Manh mối

Read more of this post

Thất Ngũ Kỳ Án Lục – Đệ tam án – Chương 11

Thất Ngũ Kỳ Án Lục

Tác giả: Nhĩ Nhã

Edit : Thanh

Beta : Phong

Đệ tam án – Phượng Hoàng kỳ án – Chương 11 Nghi điểm

Read more of this post

Thất Ngũ Kỳ Án Lục – Đệ tam án – Chương 10

Thất Ngũ Kỳ Án Lục

Tác giả: Nhĩ Nhã

Edit : Thanh

Beta : Phong

Đệ tam án – Phượng Hoàng kỳ án – Chương 10 Bệnh

Read more of this post

Thất Ngũ Kỳ Án Lục – Đệ tam án – Chương 09

Thất Ngũ Kỳ Án Lục

Tác giả: Nhĩ Nhã

Edit : Thanh

 Beta : Phong

Đệ tam án – Phượng Hoàng kỳ án – Chương 09 Lộng xảo thành chuyên (Khéo quá hóa vụn)

Read more of this post

Thất Ngũ Kỳ Án Lục – Đệ tam án – Chương 08

Thất Ngũ Kỳ Án Lục

Tác giả: Nhĩ Nhã

Edit : Thanh

Beta : Phong

Đệ tam án – Phượng Hoàng kỳ án – Chương 08 Sáp khúc (Nhạc đệm)

Read more of this post

Thất Ngũ Kỳ Án Lục – Đệ tam án – Chương 07

Thất Ngũ Kỳ Án Lục

Tác giả: Nhĩ Nhã

Edit : Thanh

Beta : Phong

Đệ tam án – Phượng Hoàng kỳ án – Chương 07 Hãm Không đảo

Read more of this post